Definify.com

Definition 2023


за

за

See also: за- and Appendix:Variations of "za"

Bulgarian

Preposition

за (za)

 1. used to indicate the place someone or something is going to or toward, for, to
  Заминавам за Англия.
  Zaminavam za Anglija.
  I am leaving for England.
  Пътувам за Варна
  Pǎtuvam za Varna
  I am travelling to Varna.
  Кога е следващият влак за Лондон?
  Koga e sledvaštijat vlak za London?
  When's the next train for London?
 2. used to indicate an amount of time, for, in, during
  Ще остана тук за известно време.
  Šte ostana tuk za izvestno vreme.
  I'll stay here for a while.
  Отивам на почивка за няколко дни.
  Otivam na počivka za njakolko dni.
  I'm going on holiday for a few days.
  Ще свърша тази работа за един ден.
  Šte svǎrša tazi rabota za edin den.
  I shall do this work in a day.
  Той пробяга сто метра за единадесет секунди.
  Toj probjaga sto metra za edinadeset sekundi.
  He ran a hundred metres in eleven seconds.
  За последните пет години инфлацията се е покачила с 8%.
  Za poslednite pet godini inflacijata se e pokačila s 8%.
  During the last five years inflation has risen by 8%.
 3. used to indicate the time when something is arranged or intended to happen, for
  Сватбата е насрочена за следващия април.
  Svatbata e nasročena za sledvaštija april.
  The wedding is planned for next April.
  среща за 12 май
  srešta za 12 maj
  an appointment for May 12
 4. used to show the occasion when something happens, for
  Прибирам се за Коледа.
  Pribiram se za Koleda.
  I'm coming home for Christmas.
 5. used to indicate the order of occurrence of an action or event, for
  За пръв път в човешката история имаме изглед на цялото слънце.
  Za prǎv pǎt v čoveškata istorija imame izgled na cjaloto slǎnce.
  For the first time in human history we have a view of the entire Sun.
  За последен път, моля те, престани!
  Za posleden pǎt, molja te, prestani!
  For the last time, please stop!
 6. used to indicate the time that a statement refers to, for
  Това е всичко за сега/днес.
  Tova e vsičko za sega/dnes.
  That's all for now/today.
 7. used to indicate the part of something/somebody that is held, grasped, etc. or to show that something is attached to something else, by, to
  Той хвана лопатата за дръжката
  Toj hvana lopatata za drǎžkata
  He grasped the shovel by the handle.
  Тя го сграбчи за ръката.
  Tja go sgrabči za rǎkata.
  She grabbed him by the arm.
  Той завърза каишката на кучето за стълба.
  Toj zavǎrza kaiškata na kučeto za stǎlba.
  He tied the dog's leash to the post.
  държа се за перилата
  dǎrža se za perilata
  to hold on to the bannister/to hold the rail
 8. on the subject of somebody/something, in connection with somebody/something, about
  За какво си мислиш?
  Za kakvo si misliš?
  What are you thinking about?
  Тревожа се за нея.
  Trevoža se za neja.
  I'm worried about her.
  Тя ми разказа всичко за ваканцията си.
  Tja mi razkaza vsičko za vakancijata si.
  She told me all about her vacation.
  книги за птици
  knigi za ptici
  books about birds
  роман за Испания
  roman za Ispanija
  a novel about Spain
 9. used to indicate the person that a statement refers to, for, to
  За него е важно да има пари.
  Za nego e važno da ima pari.
  It's important for him to have money.
  Ще е по-добре за теб, ако си държиш устата затворена.
  Šte e po-dobre za teb, ako si dǎržiš ustata zatvorena.
  I will be better for you if you keep your mouth shut.
  Това е важно/интересно/полезно за нас.
  Tova e važno/interesno/polezno za nas.
  It is of importance/interest/use to us.
  Това е ново за мен.
  Tova e novo za men.
  This is quite new to me.
 10. used to indicate the person who should use or have something, for
  Има писно за теб.
  Ima pisno za teb.
  There's a letter for you.
  Това е книга за деца.
  Tova e kniga za deca.
  It's a book for children.
  Тази работа не е за мен.
  Tazi rabota ne e za men.
  That job is not for me.
 11. used to indicate the thing that something is meant to be used with, for
  Купихме нова маса за трапезарията.
  Kupihme nova masa za trapezarijata.
  We bought a new table for the dining room.
  Тези гуми за тази кола ли са?
  Tezi gumi za tazi kola li sa?
  Are these the tires for this car?
  Тази храна е за партито.
  Tazi hrana e za partito.
  This food is for the party.
 12. used to indicate the use of something, for
  инструмент за измерване на скорост
  instrument za izmervane na skorost
  an instrument for measuring speed
  машина за рязане на хляб
  mašina za rjazane na hljab
  a machine for slicing bread
  вода за пиене
  voda za piene
  drinking water
  четка за зъби
  četka za zǎbi
  tooth-brush
 13. used to indicate purpose, for, to + infinitive
  За удоволствие ли учиш английски?
  Za udovolstvie li učiš anglijski?
  Are you learning English for pleasure?
  Тя се облича за вечеря.
  Tja se obliča za večerja.
  She's dressing for dinner.
  Катерици събираха орехи за зимата.
  Katerici sǎbiraha orehi za zimata.
  Squirrels were storing nuts for the winter.
  уча за изпити
  uča za izpiti
  to study for examinations
  Време е за вечеря.
  Vreme e za večerja.
  It’s time for dinner.
  Отивам за хляб.
  Otivam za hljab.
  I’m going to get bread.
 14. used to indicate a reason or cause, for
  Съдят го за убийство.
  Sǎdjat go za ubijstvo.
  He is being tried for murder.
  Тя ми подари часовник за рождения ми ден.
  Tja mi podari časovnik za roždenija mi den.
  She gave me a watch for my birthday.
  Той получи награда за храброст.
  Toj poluči nagrada za hrabrost.
  He got an award for bravery.
 15. in order to help somebody/something, for, of
  Какво мога да направя за Вас?
  Kakvo moga da napravja za Vas?
  What can I do for you?
  Работим за доброто на човечеството.
  Rabotim za dobroto na čovečestvoto.
  We are working for the good of humanity.
  Това е за твое добро.
  Tova e za tvoe dobro.
  This is for your own good.
  Те се биха и умряха за страната си.
  Te se biha i umrjaha za stranata si.
  They fought and died for their country.
  грижа се за някого
  griža se za njakogo
  to take care of someone
 16. in order to get (something), for
  Той дойде при мен за съвет.
  Toj dojde pri men za sǎvet.
  He came to me for advice.
  За повече информация се обадете на този номер.
  Za poveče informacija se obadete na tozi nomer.
  For more information, call this number.
 17. in support of somebody/something, for
  За или против предложението си?
  Za ili protiv predloženieto si?
  Are you for or against the proposal?
  Гласуваха за независимост на референдум.
  Glasuvaha za nezavisimost na referendum.
  They voted for independence in a referendum.
  За кой кандидат си?
  Za koj kandidat si?
  Which candidate are you for?
  Напълно съм за свободата на словото.
  Napǎlno sǎm za svobodata na slovoto.
  I am all for freedom of speech.
 18. used to indicate the person or thing toward which feelings, thoughts, etc., are directed, for
  Той жадуваше за слава.
  Toj žaduvaše za slava.
  He was hungry for fame.
  Те копнеят за дома си.
  Te kopnejat za doma si.
  They are longing for home.
  Жал ми е за него.
  Žal mi e za nego.
  I feel sorry for him.
  Безпокоят се за безопасността ѝ.
  Bezpokojat se za bezopasnostta ì.
  They are anxious for her safety.
 19. in exchange for something, for
  око за око и зъб за зъб
  oko za oko i zǎb za zǎb
  an eye for an eye and a tooth for a tooth
  Копия са достъпни за два долара всяко.
  Kopija sa dostǎpni za dva dolara vsjako.
  Copies are available for two dollars each.
  Ще си купя обувки за 1000 лв.
  Šte si kupja obuvki za 1000 lv.
  I'll buy shoes for 1000 levs.
  Ще разменя тези две бутилки за онази.
  Šte razmenja tezi dve butilki za onazi.
  I'll swap these two bottles for that one.
 20. as an employee, member, player, etc., of something, for
  Тя работи за правителството
  Tja raboti za pravitelstvoto
  She works for the government.
  Той играе за Денвър.
  Toj igrae za Denvǎr.
  He plays for Denver.
 21. considering what can be expected from somebody/something, for
  Времето беше топло за този период от годината.
  Vremeto beše toplo za tozi period ot godinata.
  The weather was warm for the time of year.
  Тя е висока за възрастта си.
  Tja e visoka za vǎzrastta si.
  She's tall for her age.
  Той не е зле за начинаещ.
  Toj ne e zle za načinaešt.
  He's not bad for a beginner.
  Той яде за двама.
  Toj jade za dvama.
  He eats for two.
 22. used with certain verbs
  женя се/омъжвам се за някого
  ženja se/omǎžvam se za njakogo
  to marry someone
  сгоден/сгодена съм за някого
  sgoden/sgodena sǎm za njakogo
  to be engaged to someone
  За глупак ли ме мислиш?
  Za glupak li me misliš?
  Do you take me for a fool?
  Избраха я за капитан на отбора.
  Izbraha ja za kapitan na otbora.
  They chose her as/for the team captain.
  Той владее езика толкова добре, че лесно може да мине за германец.
  Toj vladee ezika tolkova dobre, če lesno može da mine za germanec.
  He speaks the language so well he could easily pass for a German.
  Той се смята за експерт по темата.
  Toj se smjata za ekspert po temata.
  He considers himself an expert on the subject.
  отговарям за
  otgovarjam za
  to be responsible for/to be in charge of
 23. used in certain wishes
  За много години!
  Za mnogo godini!
  Many happy returns (of the day)!
  За твое здраве!
  Za tvoe zdrave!
  To your health!

See also


Macedonian

Preposition

за (za)

 1. for
  Купив подарок за брат ти.
  I bought a gift for your brother.
 2. about
  Веќе не зборуваме за тебе.
  We're not talking about you any more.

Russian

Pronunciation

 • IPA(key): [zə]

Preposition

за (za)

 1. (of location, + instrumental case) behind; beyond; on the other side of
  За реко́й со́лнышко сади́тся.
  Za rekój sólnyško sadítsja.
  The sun is setting across the river
 2. (of motion, + accusative case) to
 3. (of time, + accusative case) during (close to в течение)
  за вре́мя пребыва́ния в Москве́za vrémja prebyvánija v Moskvéduring his stay in Moscow
  за после́дние два́дцать летza poslédnije dvádcatʹ let ― for the past twenty years (lt. during the last twenty years)
 4. (of time, + accusative case with до) time before an event
  за две мину́ты до уро́каza dve minúty do uróka ― 2 minutes (left) before the lecture
 5. (+ accusative case) for; to; by; after; over
  Он игра́ет за кома́нду А.On igrájet za komándu A. ― He's playing for team A.
  боро́ться за мирborótʹsja za mir ― to fight for peace
 6. (+ accusative case) instead of
  Сего́дня он чита́л ле́кцию за заболе́вшего колле́гу.Sevódnja on čitál lékciju za zabolévševo kollégu. ― Today he gave a lecture for a sick colleague.
 7. (of voting, + accusative case) in favor of
  он проголо́совал за строи́тельство но́вой шко́лы
  on progolósoval za stroítelʹstvo nóvoj škóly
  he voted for the construction of a new school
 8. (+ instrumental case) at; while
  за обе́дом разгово́р шёл о теа́треza obédom razgovór šól o teátreat dinner the conversation turned to the theater
  за у́жиномza úžinomwhile eating lunch
  за игройza igrojwhile playing
  за работойza rabotojwhile working
  за кни́гойza knígojwhile reading (specifically a book)
  за чте́ниемza čténijemwhile reading (nothing specific implied)
 9. (used in expressions)
  ра́доваться за кого́-либоrádovatʹsja za kovó-libo ― to rejoice for someone
  боя́ться за кого́-либоbojátʹsja za kovó-libo ― to be afraid of someone
  брать кого́-либо за ру́куbratʹ kovó-libo za rúku ― to take someone by the hand
  вести́ кого́-либо за ру́куvestí kovó-libo za rúku ― to lead someone by the hand

Related terms


Serbo-Croatian

Etymology

From Proto-Slavic *za. Cognate with Old Armenian զ- (z-).

Pronunciation

 • IPA(key): /za/

Preposition

за (Latin spelling za)

 1. (with accusative) for
  гласати за некога ― to vote for somebody
  продати нешто за 100 долара ― to sell something for a hundred dollars
  платити за радозналост ― to pay for one's curiosity
  бојати се за некога ― to fear for somebody
  доћи кући за празнике ― to come home for holiday season
 2. (with instrumental) behind, in back of, at (without change of poisition, answering the question гдје̏/где̏)
  Иди за мном. ― Follow me. (Go behind me.)
  сједити/седети за столом ― to sit at the table
 3. (with genitive) during
  за дана ― during the day, during daylight
  за живота ― during one's life
  за вр(иј)еме рата ― during the war
 4. (with accusative) to, towards
  цеста за Беч ― the road to Vienna
  путовати за Беч ― to travel to Vienna
 5. (with accusative) in (in expressions with time)
  доћи опет за неколико дана ― to come back in a few days
  претрчати 100 метара за 9 секунди ― to ran 100 meters in 9 seconds
 6. (with accusative) by
  узети за руку ― to take by the hand
  ухватити за руку ― to grab by the arm
  вући за уши — to pull by the ears
 7. (with accusative) for, as (with verbs denoting naming, appointing, declaring, considering etc.)
  поставити некога за предс(ј)едника ― to appoint somebody a president
  држати некога за паметног чов(ј)ека ― to consider somebody a smart person
 8. (with instrumental) after
  један за другим — one after the another
  правити грешку за грешком — to make one error after the another, to make errors repeatedly
  поновите за мном — repeat after me
 9. (with instrumental) for
  туговати за неким — to grieve for somebody
  чезнути за срећом — to yearn for happiness