Definify.com

Definition 2021


gaišs

gaišs

See also: gaiss

Latvian

Adjective

gaišs (def. gaišais, comp. gaišāks, sup. visgaišākais; adv. gaiši)

 1. (of lights, light sources) bright (strong; such that it produces strong light)
  gaiša spuldzebright (light) bulb
  gaiša liesma, ugunsbright flame, fire
  gaišs zibens uzliesmojumsbright flash of lightning
  gaišs ugunskursbright (camp)fire
  aiz vecām, līkām ābelēm spīdēja gaiša mēnesnīca ― behind the old, hooked apple trees shone the bright moonlight
 2. (of places, time periods) light, bright, well lit
  gaiša istababright, well lit room
  gaiša ielabright, well lit street
  šodien ir gaišs ― today is bright (= well lit)
  no rīta jau kļūst gaišs ― in the morning it already becomes bright
  diena bija gaiša un zeltaina kā dzintara grauds ― the day was bright and golden like a grain of amber
  debesis kļuva aizvien gaišākas un gaišākas; nakts bija pagājusi ― the sky became brighter and brighter; the night was over
 3. (of objects, their colors) light, bright (white or with a large white admixture; without dark tones)
  gaišs tērpsbright dress
  gaiša drānalight (not dark) fabric
  gaiša apkaklītelight collar
  gaiši ziedilight, bright flowers
  gaiši matilight, fair hair
  gaišas ūsaslight mustache (i.e., fair-haired)
  gaiši zilslight blue
  viņam ir atklāta seja un gaišas, it kā izbalējušs uzacis ― he has an open face and light, almost faded, eyebrows
  vienmēr atceries, ka gaišie toņi telpu it kā palielina, tumšie pamazina ― always remember that light tones make the room look bigger, (while) dark ones (= tones, colors) make it small
 4. (of liquids, drinks) light (relatively clear, transparent; not saturated, concentrated)
  gaišais aluslight beer
  tēja ir vēl gan tāda gaiša ― the tea is still so light
 5. clear, obvious, unambiguous
  skaidri un gaiši ― loud and clear (lit. clear and bright)
  visa latviešu tautas daiļrade, it sevišķi dziesmas un pasakas, dod gaišu liecību par darbaļaužu optimistisko dzīves skatījumi ― the entire Latvian folk art, especially the songs and tales, give clear testimony of the working people's optimistic view of life
 6. bright (smart, intelligent, advanced; educated; morally, ethically evolved)
  gaišs prātsbright mind
  gaiša, gudra galvabright, smart head (= intelligent person)
  Verns nešaubīgi tic cilvēka gaišā gara uzvarai, zinātnes spēkam ― Verns firmly believes in the victory of man's bright spirit, in the power of science
  Ieva diendienā redz šo zēnu, tas ir gudrs un attīstīts, un gaišā prāta dēļ tam droši varētu piedot kaut pusi viņa nedarbu ― Ieva sees this boy every day, he is intelligent and developed, and because of (his) bright mind one could perhaps forgive half of his misdeeds
 7. bright, light (mentally balanced; good-natured, well-disposed; also, happy)
  viņa ir tāds gaišs, allaž priecīgs bērns ― she is such a bright, always happy child
  viņa acu priekšā stāvēja Zentas tēls, jauns, gaišs, priecīgs ― before his eyes (there) stood an image of Zenta, young, bright, happy
  Mariju sāpes padarījušas gaišāku un mierīgāku ― the pain made Mary lighter and calmer
 8. (of people, their behavior) bright (good, optimistic, happy; expressing such feelings)
  gaišas cerībasbright hopes, expectations
  gaiši sapņibright dreams
  gaiša laimebright, light happiness
  gaišas atmiņasbright, happy memories
  gaišs skatiensbright look
  gaišs smaidsbright smile
  gaiša runabright, happy talk
  mans tēvs bija gaiša rakstura, nekad nerājās, nesūdzējās ― my father had a bright disposition, he never quarreled or complained
  māte guļ un domā... nakts ir tumša, bet domas gaišas: domas par dēlu ― the mother lay down and thought... the night is dark, but (her) thoughts are light: thoughts about (her) son
  tiem gaišas un priecīgas sejas; un cik bezbēdīgi tie smejas! ― they (have) bright, happy faces; and how freely they laugh!
  sarunas bija gaišas, dzīves priecīgas, un tajās varēja manīt stipru ticību uzvarai ― the talks were bright (= optimistic, promising), life (was) happy, and one could notice in them a strong belief in victory
 9. (of social phenomena, time periods) bright, noble, free (with good perspectives; causing happiness)
  gaišas nākotnes valsts ― a country with a bright future
  ticība gaišai rītdienai ― belief in a bright tomorrow
  gaiša bērnība ― a bright (= happy) childhood
  gaiši brīžibright (= happy) moments
  gaišas vecumdienas ir arī maniem agrākiem darba biedriem ― many of my former colleagues have a bright (= happy) old age
 10. (of sounds, musical instruments) high, high-pitched; sonorous, pure
  gaišas vijoļu skaņasbright (= high-pitched) violin sounds
  gaišs zvansbright (= sonorous) bell
  viens cirtiens bija smagāks un dobjāks, otrs bija viegls, gaišs ― one stroke was heavy and hollow, the second was light, bright

Declension

Synonyms

Antonyms

Derived terms

Related terms

References

 1. Karulis, Konstantīns (1992), gaišs”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, ISBN 9984-700-12-7