Definify.com

Definition 2023


See also:

Translingual

Traditional
Shinjitai
Simplified

Han character

(radical 140 +7, 13 strokes, cangjie input 廿女一土 (TVMG), four-corner 44214, composition)

References

 • KangXi: page 1033, character 22
 • Dai Kanwa Jiten: character 31035
 • Dae Jaweon: page 1492, character 26
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3226, character 5
 • Unihan data for U+838A

Chinese

trad.
simp.
alt. forms

Glyph origin

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsaːŋ
*ʔsaːŋ
*kaːl, *ʔsaːŋ, *zaŋ
*ʔsaːŋ
*zaːŋ, *zaːŋs
*zaːŋʔ, *zaːŋs
*zaːŋs
*ʔsaŋ, *ʔsaŋs
漿 *ʔsaŋ
*ʔsaŋ
*ʔsaŋ, *ʔsaŋʔ
*ʔsaŋ
*ʔsaŋʔ
*ʔsaŋʔ
*ʔsaŋs
*sʰaŋ
*sʰaŋ, *ʔshaŋs
*sʰaŋ
*sʰaŋ
*braːn, *zaŋ
*zaŋ
*ʔsraŋ
*ʔsraŋ
*ʔsraŋ, *ʔsraŋs
*ʔsraŋs
*rnɯːɡ, *zraŋ
*zraŋ
*zraŋ
*zraŋs

Phono-semantic compound (形聲, OC *ʔsraŋ) : semantic  + phonetic  (OC *ʔsraŋs).

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂuɑŋ⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂuaŋ⁴⁴/
Tianjin /t͡suɑŋ²¹/
Jinan /ʈ͡ʂuaŋ²¹³/
Qingdao /ʈ͡ʂuaŋ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂuaŋ²⁴/
Xi'an /p͡faŋ²¹/
Xining /ʈ͡ʂuɔ̃⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂuɑŋ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fɑ̃³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂuɑŋ⁴⁴/
Wuhan /t͡suaŋ⁵⁵/
Chengdu /t͡suaŋ⁵⁵/
Guiyang /t͡suaŋ⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂuã̠⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂuaŋ³¹/
Hefei /ʈ͡ʂuɑ̃²¹/
Jin Taiyuan /t͡suɒ̃¹¹/
Pingyao /t͡suɑŋ¹³/
/t͡suə¹³/ ~子
Hohhot /t͡suɑ̃³¹/
Wu Shanghai /t͡sɑ̃⁵³/
Suzhou /t͡sɑ̃⁵⁵/
Hangzhou /t͡sz̩ʷɑŋ³³/
Wenzhou /t͡suɔ³³/
Hui Shexian /t͡so³¹/
Tunxi /t͡sau¹¹/
Xiang Changsha /t͡ɕyan³³/
Xiangtan /t͡sɔn³³/
Gan Nanchang /t͡sɔŋ⁴²/
Hakka Meixian /t͡soŋ⁴⁴/
Taoyuan /t͡soŋ²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sɔŋ⁵³/
Nanning /t͡sɔŋ⁵⁵/
Hong Kong /t͡sɔŋ⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sɔŋ⁵⁵/
/t͡sŋ̍⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡souŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sɔŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡sɯŋ³³/
Haikou (Min Nan) /t͡suaŋ²³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (18)
Final () (105)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃɨɐŋ/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂiɐŋ/
Shao
Rongfen
/t͡ʃiɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂɨaŋ/
Li
Rong
/t͡ʃiaŋ/
Wang
Li
/t͡ʃĭaŋ/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂi̯aŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuāng
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
zhuāng
Middle
Chinese
‹ tsrjang ›
Old
Chinese
/*[ts]raŋ/
English dignified, grave

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 10305
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsraŋ/

Definitions

 1. grassy
 2. village; farmstead; hamlet
 3. villa; manor
 4. thoroughfare; main road
 5. place of business; shop
 6. (gambling) banker
 7. solemn; serious
 8. A surname.

Compounds

 • 做莊做庄
 • 冷莊子冷庄子
 • 剔莊貨剔庄货
 • 包莊包庄
 • 周莊王周庄王
 • 咆哮山莊咆哮山庄
 • 地下錢莊地下钱庄
 • 坐莊坐庄 (zuòzhuāng)
 • 官莊官庄
 • 寶相莊嚴宝相庄严
 • 寶莊宝庄
 • 山莊山庄 (shānzhuāng)
 • 布莊布庄
 • 平泉莊平泉庄
 • 平直康莊平直康庄
 • 康莊康庄
 • 康莊大道康庄大道
 • 打路莊板打路庄板
 • 整莊整庄
 • 新莊新庄
 • 村莊村庄 (cūnzhuāng)
 • 楚莊問鼎楚庄问鼎
 • 楚莊王楚庄王 (Chǔ Zhuāng Wáng)
 • 楚莊絕纓楚庄绝缨
 • 田莊田庄
 • 發莊发庄
 • 矜莊矜庄
 • 票莊票庄
 • 秋莊稼秋庄稼
 • 種莊稼种庄稼
 • 端莊端庄 (duānzhuāng)
 • 義莊义庄
 • 老莊老庄
 • 老莊哲學老庄哲学
 • 老莊思想老庄思想
 • 茶莊茶庄
 • 莊主庄主 (zhuāngzhǔ)
 • 莊周夢蝶庄周梦蝶
 • 莊嚴庄严 (zhuāngyán)
 • 莊園庄园 (zhuāngyuán)
 • 莊園制度庄园制度
 • 莊子庄子 (zhuāngzi)
 • 莊子鼓盆庄子鼓盆
 • 莊客庄客
 • 莊家庄家 (zhuāngjiā)
 • 莊戶庄户
 • 莊房庄房
 • 莊敬自強庄敬自强
 • 莊田庄田 (zhuāngtián)
 • 莊稼庄稼 (zhuāngjia)
 • 莊稼人庄稼人
 • 莊稼地庄稼地
 • 莊稼活兒庄稼活儿
 • 莊稼漢庄稼汉
 • 莊舄越吟庄舄越吟
 • 莊語庄语
 • 莊農庄农
 • 莊重庄重 (zhuāngzhòng)
 • 莊院庄院 (zhuāngyuàn)
 • 莊騷庄骚
 • 蒙莊蒙庄
 • 農莊农庄 (nóngzhuāng)
 • 通莊通庄
 • 連莊连庄
 • 鄭莊公郑庄公
 • 錢莊钱庄
 • 鍋莊锅庄
 • 項莊舞劍项庄舞剑
 • 鴻案相莊鸿案相庄
 • 齊莊齐庄

Japanese

Kanji

(“Jinmeiyō” kanji used for names, kyūjitai kanji, shinjitai form )

 1. a manor, a villa
 2. a village, a hamlet
 3. number of mahjongg games (counter)

Readings


Korean

Hanja

(jang) (hangeul , revised jang, McCune-Reischauer chang, Yale cang)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(trang, đồ, dưa, chan, chang)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.