Definify.com

Definition 2021


Translingual

Stroke order
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯːds, *kɯds
*kɯːds
*kɯːds
*kɯːds, *qʰɯds
*kʰɯːds
*kʰɯːds
*krɯds
*ɡrɯds, *kɯds, *krɯd
*ɡrɯds, *ɡɯs
*ɡrɯds, *qʰɯds
*kɯds
*kɯds
*kɯds
*kʰɯds
*ɡrad
*kɯd

Han character

(radical 71 无+0, 4 strokes, cangjie input 一女大山 (MVKU), four-corner 10410)

Derived characters

References

  • KangXi: page 485, character 25
  • Dai Kanwa Jiten: character 13717
  • Dae Jaweon: page 848, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1147, character 13
  • Unihan data for U+65E1

Chinese

simp. and trad.

PronunciationRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (18) (28)
Final () (140) (20)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃˠiɪm/ /kɨiH/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂᵚim/ /kɨiH/
Shao
Rongfen
/t͡ʃiem/ /kiəiH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂjim/ /kɨjH/
Li
Rong
/t͡ʃjəm/ /kiəiH/
Wang
Li
/t͡ʃĭĕm/ /kĭəiH/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂi̯əm/ /ke̯iH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhēn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 5822
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kɯds/

Noun

  1. when food becomes stuck in the throat

References


Japanese

Kanji

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings