Definify.com

Definition 2021


օդ

օդ

Armenian

Noun

օդ (ōd)

 1. air
  թարմ օդtʿarm ōd ― fresh air
Declension

Etymology 2

From Old Armenian օդ (ōd); see it for more.

Noun

օդ (ōd)

 1. (archaic) shoe
Declension

Old Armenian

Alternative forms

Etymology 1

The original spelling is աւդ (awd), from Proto-Indo-European *h₂ew(h₁)-dʰ-, grown from *h₂weh₁- (to blow).

Noun

օդ (ōd)

 1. air; weather; wind, light wind, breeze
  ցուրտ օդcʿurt ōd ― cold weather
  չոր օդčʿor ōd ― dry weather
  փոփոխական օդpʿopʿoxakan ōd ― changeable weather
  անհաստատ օդanhastat ōd ― inconstant weather
  վատ օդvat ōd ― bad weather
  վնասակար օդvnasakar ōd ― deadly or deleterious air or atmosphere
  վատառողջ օդvataṙołǰ ōd ― unwholesome air or atmosphere
  ժանտ օդžant ōd ― infectious air or atmosphere
  ապականեալ օդapakaneal ōd ― corrupt or foul air or atmosphere
  խոնաւ օդxonaw ōd ― damp weather
  ամպամած օդampamac ōd ― overcast or cloudy weather
  մրրկայոյզ օդmrrkayoyz ōd ― tempestuous or stormy weather
  արկածք օդոյarkackʿ ōdoy ― the injuries of the weather
  յօդս, ընդ օդսyōds, ənd ōds ― in vain, vainly, sillily; at venture or random
  բանք, խորհուրդք ընդ օդսbankʿ, xorhurdkʿ ənd ōds ― idle talk, silly words, empty discourse, vain, extravagant designs, castles in the air
  ընդ օդս խօսել, հարկանելənd ōds xōsel, harkanel ― to talk idly, to beat the wind, to talk to the winds
  օդ առնուլōd aṙnul ― to air oneself, to take an airing or walk
  օդ փոխելōd pʿoxel ― to have a change of air, to go abroad, to go into the country
  պղտորի օդնpłtori ōdn ― it is bad or foul weather
  թօնուտ են օդքtʿōnut en ōdkʿ ― we shall have rain
  խաղաղին, պարզին օդքxałałin, parzin ōdkʿ ― it is getting fair again, it is clearing up
  մեղմանան, զովանան օդքmełmanan, zovanan ōdkʿ ― it is growing mild, cool
  օդք զրահիցōdkʿ zrahicʿ ― the extremity or break in armour
Declension
Derived terms
Descendants
 • Armenian: օդ (ōd)

References

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), օդ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), օդ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), օդ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935
 • Martirosyan, Hrach (2010), “awd₂”, in Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill, page 150

Etymology 2

The original spelling is աւդ (awd), from Proto-Indo-European *H(V)u-dʰ-. Cognates include Lithuanian ãutas (foot-cloth, rag), Latvian àuts (cloth, bandage), Russian об-увь (ob-uvʹ). Related to ագանիմ (aganim) and օթոց (ōtʿocʿ, blanket).

Noun

օդ (ōd)

 1. footwear
  կանացի օդքkanacʿi ōdkʿ ― lady's boots
Declension
Derived terms
 • օդագործ (ōdagorc)
 • օդաձեւութիւն (ōdajewutʿiwn)
 • օդափառ (ōdapʿaṙ)
Descendants
 • Armenian: օդ (ōd)

References

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), օդ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), օդ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), օդ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935
 • Martirosyan, Hrach (2010), “awd₁”, in Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill, page 150