Definify.com

Definition 2022


-ական

-ական

See also: ական

Armenian

Suffix

-ական (-akan)

 1. One of the suffixes used to form an adjective. Often corresponds to English suffixes -ian and -al.
  հորիզոնական (horizonakan) — horizontal
  հայկական (haykakan) — Armenian
 2. Forms personified nouns, with the meaning of a follower, profession or doer of something. -ist, -er.
  ստալինական (stalinakan) — Stalinist
  վաճառական (vač̣aṙakan) — merchant
  թափառական (t’ap’aṙakan) — vagabond, vagrant

Usage notes

The suffix is very productive.

Derived terms

<a class='CategoryTreeLabel CategoryTreeLabelNs14 CategoryTreeLabelCategory' href='/wiki/Category:Armenian_words_suffixed_with_-%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6'>Armenian words suffixed with -ական</a>

Old Armenian

Alternative forms

Etymology

From Iranian *-(a)kan.

Suffix

-ական (-akan)

 1. forming adjectives from nouns; -ian, -al
  պարսիկparsik ― a Persian
  պարսկականparskakan ― Persian
 2. forming personified nouns, with the meaning of a follower, profession or doer of something; -ist, -er
  փախուստpʿaxust ― flight, fleeing
  փախստականpʿaxstakan ― refugee

Declension

Usage notes

The suffix was very productive.

Derived terms

<a class='CategoryTreeLabel CategoryTreeLabelNs14 CategoryTreeLabelCategory' href='/wiki/Category:Old_Armenian_words_suffixed_with_-%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6'>Old Armenian words suffixed with -ական</a>
<a class='CategoryTreeLabel CategoryTreeLabelNs14 CategoryTreeLabelCategory' href='/wiki/Category:Old_Armenian_words_suffixed_with_-%D5%AF%D5%A1%D5%B6'>Old Armenian words suffixed with -կան</a>

Descendants

References

 • J̌ahukyan, Geworg (1998), -(ա)կան”, in Hin hayereni verǰacancʿneri cagumə [The Origin of Old Armenian Suffixes] (Hayocʿ lezvi hamematakan kʿerakanutʿyan harcʿer; 2) (in Armenian), Yerevan: Anania Širakacʿi, pages 5–48