Definify.com

Definition 2023


Translingual

Han character

(radical 64 +12, 15 strokes, cangjie input 手火月大 (QFBK), four-corner 58040, composition)

References

 • KangXi: page 453, character 22
 • Dai Kanwa Jiten: character 12678
 • Dae Jaweon: page 803, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1945, character 5
 • Unihan data for U+6487

Chinese

simp. and trad.

Glyph origin

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*peds
*peds, *ped
*peds, *ped
*peds, *peːd
*pʰeds, *pʰed
*beds, *bed
*beds, *bed
*beds
*beds
*ped
*ped
*ped, *pʰed, *peːd
*pʰed, *pʰeːd
*pʰed, *pʰeːd
*bed, *pʰeːd
*pʰeːd
*pʰeːd
*pʰeːd
*beːd
*beːd

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /pʰiɛ²¹⁴/
Harbin /pʰiɛ⁴⁴/ ~油
/pʰiɛ²¹³/ ~石頭
Tianjin /pʰie²¹/
Jinan /pʰiə²¹³/
Qingdao /pʰiə⁵⁵/
Zhengzhou /pʰiɛ²⁴/ 一~
/pʰiɛ⁵³/ ~嘴
Xi'an /pʰiɛ²¹/ ~捺,~油
/pʰiɛ⁵³/ ~磚頭
Xining /pʰi⁵³/
Yinchuan /pʰie¹³/
Lanzhou /pʰiə⁴⁴²/
/pʰiə¹³/ ~捺
Ürümqi /pʰiɤ⁵¹/
Wuhan /pʰie²¹³/
Chengdu /pʰie³¹/
Guiyang /pʰie²¹/
Kunming /pʰiɛ³¹/
Nanjing /pʰieʔ⁵/
Hefei /pʰiɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /pʰiəʔ²/
Pingyao /pʰiʌʔ¹³/
Hohhot /pʰiaʔ⁴³/
Wu Shanghai /pʰiɪʔ⁵/
Suzhou /pʰiəʔ⁵/
Hangzhou /pʰiəʔ⁵/
Wenzhou /pʰi²¹³/
Hui Shexian /pʰeʔ²¹/
Tunxi /pʰiɛ⁵/
Xiang Changsha /pʰie²⁴/
Xiangtan /pʰie²⁴/
Gan Nanchang /piɛʔ⁵/
Hakka Meixian /pʰiet̚¹/
Taoyuan /pʰiet̚²²/
Cantonese Guangzhou /pʰit̚³/
Nanning /pʰit̚³³/
Hong Kong /pʰit̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /pʰiat̚³²/
/pʰuat̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /pʰiɛʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /pʰiɛ²⁴/
Shantou (Min Nan) /pʰiak̚²/
/pʰuaʔ²/
Haikou (Min Nan) /fit̚⁵/

Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 650
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*pʰeːd/
Notes

Definitions

 1. to discard, abandon, throw away
 2. (Chinese calligraphy) a stroke that falls downwards towards the left ()

See also

Coordinate terms

Compounds

 • 一撇
 • 丟撇丢撇
 • 乾撇下干撇下
 • 假撇清
 • 兩撇鬍两撇胡
 • 坡撇
 • 左撇子 (zuǒpiězǐ)
 • 平撇
 • 打撇
 • 打水撇兒打水撇儿
 • 披撇
 • 拋撇抛撇
 • 拿三撇四
 • 撇下
 • 撇假
 • 撇呆打墮撇呆打堕
 • 撇呵
 • 撇嘴
 • 撇地
 • 撇嵌
 • 撇弔
 • 撇強撇强
 • 撇打
 • 撇抗
 • 撇撒
 • 撇杖兒撇杖儿
 • 撇架子
 • 撇棄撇弃
 • 撇欠
 • 撇油
 • 撇油兒撇油儿
 • 撇清
 • 撇演
 • 撇漾
 • 撇火石
 • 撇然
 • 撇罷撇罢
 • 撇脫撇脱
 • 撇蘭撇兰
 • 撇賴撇赖
 • 撇閃撇闪
 • 撇開撇开
 • 撇風撇风
 • 撇齒拉嘴撇齿拉嘴
 • 擣虛撇抗擣虚撇抗
 • 有撇斷有撇断
 • 蘭葉撇兰叶撇

Japanese

Kanji

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings


Vietnamese

Han character

(phét, phết, phệt, phiết)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References