Definify.com

Definition 2022


yi-

yi-

Zulu

Prefix

-yi- (subject concord)

  1. Combining stem of i- (class 4, class 9).

Prefix

-yi- (object concord)

  1. them (class 4, class 9)

See also