Definify.com

Definition 2023


See also:

Translingual

Han character

(radical 120 +11, 17 strokes, cangjie input 女火十人日 (VFJOA), four-corner 23961, composition宿)

References

 • KangXi: page 935, character 27
 • Dai Kanwa Jiten: character 27815
 • Dae Jaweon: page 1374, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3448, character 10
 • Unihan data for U+7E2E

Chinese

trad.
simp.

Glyph origin

Characters in the same phonetic series (宿) (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
宿 *suɡs, *suɡ
*suɡ
*sruɡ
*sruɡ
*sruɡ
*sruɡ

Phono-semantic compound (形聲, OC *sruɡ) : semantic  (string, thread) + phonetic 宿 (OC *suɡs, *suɡ) – to pull in, roll up a string, to shorten.

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /suo⁵⁵/
Harbin /suo⁵³/ ~小
/suo⁴⁴/ ~回去
Tianjin /suo⁵³/
Jinan /ʂuə⁵⁵/
Qingdao /suə⁵⁵/
Zhengzhou /ʂuo²⁴/
Xi'an /suo²¹/
Xining /su⁴⁴/
Yinchuan /suə¹³/
Lanzhou /suə⁵³/
Ürümqi /suɤ⁴⁴/
Wuhan /səu²¹³/
Chengdu /so³¹/
Guiyang /so²¹/
Kunming /so³¹/
Nanjing /soʔ⁵/
Hefei /suəʔ⁵/
Jin Taiyuan /suaʔ²/
Pingyao /suʌʔ¹³/
Hohhot /suaʔ⁴³/
Wu Shanghai /soʔ⁵/
Suzhou /soʔ⁵/
Hangzhou /soʔ⁵/
Wenzhou /ɕo²¹³/
Hui Shexian /suʔ²¹/
Tunxi /so⁵/
Xiang Changsha /səu²⁴/
Xiangtan /so²⁴/
Gan Nanchang /sɔʔ⁵/
Hakka Meixian /suk̚¹/
Taoyuan /siuk̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /sok̚⁵/
Nanning /suk̚⁵⁵/
Hong Kong /suk̚⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /sɔk̚³²/
/soʔ³²/
Fuzhou (Min Dong) /sɔuʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /sɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /sok̚⁵/
Haikou (Min Nan) /sok̚⁵/
/tiak̚⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (21)
Final () (4)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʃɨuk̚/
Pan
Wuyun
/ʃiuk̚/
Shao
Rongfen
/ʃiuk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʂuwk̚/
Li
Rong
/ʃiuk̚/
Wang
Li
/ʃĭuk̚/
Bernard
Karlgren
/ʂi̯uk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
shu
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
suō
Middle
Chinese
‹ srjuwk ›
Old
Chinese
/*[s]ruk/
English shrink

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 12107
Phonetic
component
宿
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sruɡ/

Definitions

 1. to contract, draw in, reduce, shrink

Compounds


Japanese

Kanji

(grade 6 “Kyōiku” kanji)

 1. shrink
 2. contract
 3. shrivel

Readings

 • Goon: すく (suku) (non-Jōyō reading)
 • Kan’on: しゅく (shuku)
 • Kun: ちぢく (縮く, chijiku), ちぢくれる (縮くれる, chijikureru), ちぢける (縮ける, chijikeru), ちぢかむ (縮かむ, chijikamu), ちぢかまる (縮かまる, chijikamaru), ちぢこまる (縮こまる, chijikomaru), ちぢこめる (縮こめる, chijikomeru), ちぢむ (縮む chijimu), ちぢみ (縮み, chijimi), ちぢまる (縮まる, chijimaru), ちぢめる (縮める, chijimeru), ちぢる (縮る, chijiru), ちぢれる (縮れる, chijireru), ちぢれ (縮れ, chijire), ちぢらす (縮らす, chijirasu), ちぢらせる (縮らせる, chijiraseru)

Korean

Hanja

(chuk) (hangeul , revised chuk, McCune-Reischauer ch'uk, Yale chwuk)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(súc)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.