Definify.com

Definition 2021


vô_nghĩa

vô nghĩa

Vietnamese

Adjective

nghĩa

  1. meaningless
    Cuộc sống này hoàn toàn vô nghĩa.
    This life is utterly meaningless.