Definify.com

Definition 2022


Thăng_Long

Thăng Long

Vietnamese

Proper noun

Thăng Long (昇龍)

  1. (historical or literary) Hanoi
  2. Various communes in Vietnam:
    1. in Kinh Môn district, Hải Dương province
    2. in Đông Hưng district, Thái Bình province
    3. in Nông Cống district, Thanh Hóa province
    4. in Hiệp Đức district, Quảng Nam province

Reference